Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky používania služby www.xplaynr.com

(ďalej ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Ďakujeme, že používate službu www.xplaynr.com.

Služba www.xplaynr.com je prevádzkovaná spoločnosťou CEMDESIGN, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, IČO: 36 295 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 10187/R (ďalej ako „Poskytovateľ“).
 

1. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť CEMDESIGN, spol. s r.o. je Poskytovateľom služieb webovej aplikácie www.xplaynr.com a s tým súvisiacich služieb (ďalej ako „Služba“ alebo „Služby“).

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a užívateľom Služby www.xplaynr.com a ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s používaním Služieb.

 1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každého Užívateľa Služieb poskytovaných Poskytovateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, resp. objednávky Užívateľa.

 1. Orgánom dozoru a dohľadu, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.
   

2. Definície

 1. „Poskytovateľom“ je spoločnosť CEMDESIGN, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, IČO: 36 295 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 10187/R.

 1. „Užívateľom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa Služby Poskytovateľa.

 1. „Služba“ alebo „Služby“ je súbor služieb poskytovaných Poskytovateľom prostredníctvom webovej aplikácie www.xplaynr.com, ktorá umožňuje Užívateľovi vytvárať písomné a zvukové poznámky a vkladať jednoduché grafické tvary do grafických súborov a iné s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z informácii uvedených na www.xplaynr.com.

 1. „Cena Služby“ je cena zverejnená na webovej stránke www.xplaynr.com. K cene bude účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty v zmysle právnych predpisov platných v čase poskytnutia Služby.

 1. „Nahratý súbor” je akýkoľvek súbor nahratý Užívateľom prostredníctvom webovej aplikácie www.xplaynr.com pri používaní Služieb.

 1. „Užívateľský obsah” je akýkoľvek text a informácie uvedené Užívateľom prostredníctvom webovej aplikácie www.xplaynr.com pri používaní Služieb.
   

3. Poskytované Služby

 1. Poskytovateľ umožňuje Užívateľovi využívať, prostredníctvom webovej aplikácie www.xplaynr.com, podľa podmienok uvedených na www.xplaynr.com a týchto všeobecných obchodných podmienok, nasledovné Služby:

  • nahrať grafický súbor vo formáte a veľkosti podľa informácii dostupných na www.xplaynr.com a následne do Nahratého súboru vkladať písomné a zvukové poznámky, jednoduché grafické tvary a vykonávať iné činnosti vyplývajúce z poskytovanej Služby;

  • zdieľať Nahratý súbor a Užívateľský obsah s jedným alebo viacerými Užívateľmi;

  • ďalšie s tým súvisiace Služby bližšie špecifikované na webovej stránke www.xplaynr.com.

 1. Služby ponúkané Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky www.xplaynr.com sú predmetom neustáleho zlepšovania a zvyšovania kvality Služieb ponúkaných Poskytovateľom.
   

4. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Služby v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a informáciami uverejnenými na www.xplaynr.com.

 1. Poskytovateľ je v súvislosti s poskytovaním Služby povinný:

  • umožniť Užívateľovi využívať Služby v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a informáciami uverejnenými na www.xplaynr.com;

  • oznámiť Užívateľovi prípadné plánované obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní Služby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie Služby;

  • poskytovať Užívateľovi pomoc a zákaznícku podporu.

 1. Poskytovateľ je v súvislosti s poskytovaním Služby oprávnený:

  • informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivít Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom;

  • upraviť podmienky a rozsah poskytovaných Služieb alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu Služieb za účelom neustáleho zlepšovania poskytovaných Služieb;

  • v odôvodnených, vopred neznámych prípadoch bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť na nevyhnutnú dobu poskytovanie Služby;

  • dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ používa Služby v rozpore s platnými právnymi predpismi, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zneužíva Služby na iný ako určený účel;

  • zmazať, odstrániť alebo inak zneprístupniť Nahratý súbor alebo Užívateľský obsah, pokiaľ Užívateľ používa Služby v rozpore s platnými právnymi predpismi, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zneužíva Služby na iný ako určený účel,

  • zablokovať alebo zrušiť účet Užívateľa v prípade porušenia platných právnych predpisov a týchto všeobecných obchodných podmienok.

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za Nahratý súbor a Užívateľský obsah vytvorený, použitý alebo zdieľaný Užívateľom pri používaní Služby.
   

5. Práva a povinnosti Užívateľa

 1. Užívateľ uhradí Poskytovateľovi za používanie Služby Cenu Služby v súlade s cenníkom a podmienkami zverejnenými Poskytovateľom na www.xplaynr.com.

 1. Užívateľ je v súvislosti s používaním Služby oprávnený:

  • využívať Služby v súlade s platnými právnymi predpismi za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a na www.xplaynr.com;

  • obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na zákaznícku podporu Poskytovateľa.

 1. Užívateľ je v súvislosti s používaním Služby povinný:

  • dodržiavať platné právne predpisy, tieto všeobecné obchodné podmienky a ostatné podmienky a návody Poskytovateľa zverejnené na www.xplaynr.com;

  • uvádzať pri registrácii pravdivé a aktuálne údaje Užívateľa;

  • nezneužívať používanie Služby na iný ako určený účel;

  • uhradiť Cenu za poskytnutú Službu v súlade s podmienkami zverejnenými na www.xplaynr.com;

  • používať pri využívaní Služby len Nahraté súbory a Užívateľský obsah, s ktorými je Užívateľ oprávnený nakladať a použiť ich na účel, na ktorý sú Užívateľom pri využívaní Služieb použité.

 1. Užívateľ zodpovedá v plnom rozsahu za Nahratý súbor a Užívateľský obsah vytvorený, použitý alebo zdieľaný Užívateľom pri využívaní Služby. Poskytovateľ nekontroluje súlad Nahratého súboru alebo Užívateľského obsahu s platnými právnymi predpismi ani skutočnosť, či je Užívateľ na použitie Nahratého súboru a Užívateľského obsahu oprávnený.
   

6. Reklamačné podmienky

 1. Reklamačné podmienky sú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak nie je stanovené vo všeobecných podmienkach inak, Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Služby v stave v akom sú aktuálne dostupné na www.xplaynr.com.

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba spĺňa požiadavky v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, podmienkami uvedenými na www.xplaynr.com a účelom, na ktorý je Služba určená, a to v stave v akom je Služba aktuálne dostupná on-line.

 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby po dobu jej používania Užívateľom za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a platných právnych predpisoch.

 1. Užívateľ je povinný uplatniť reklamáciu u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu Služby zistil. V prípade Užívateľa, v právnom postavení spotrebiteľa, je Užívateľ povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa zistenia vady Služby.

 1. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo iným spôsobom, nie je považovaná za reklamáciu v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
   

7. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, ak Užívateľ, v právnom postavení spotrebiteľa, nie je spokojný s vybavením reklamácie, je oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom kontaktného formulára.

 1. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa, v právnom postavení spotrebiteľa, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania Užívateľom, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v súlade s § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 1. Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje len na spory medzi Užívateľom, v právnom postavení spotrebiteľa, a Poskytovateľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré boli uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa.

 1. Užívateľ, v právnom postavení spotrebiteľa, môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr .
   

8. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľ zaobchádza a nakladá s osobnými údajmi Užívateľa v súlade s platnými právnymi predpismi SR a dbá na ochranu poskytnutých osobných údajov Užívateľov.
   

 2. Osobné údaje Užívateľov sú spracúvané na základe použitia Služby a udeleného súhlasu Užívateľa so spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím za účelom poskytnutia Služieb, vrátane komunikácie s Užívateľom a zasielania informácií o produktoch.
   

 3. Osobné údaje v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok Užívateľ poskytne za účelom poskytovania Služieb. V prípade zmeny osobných údajov Užívateľa, má Užívateľ možnosť aktualizovať osobné údaje vo svojom užívateľskom účte dostupnom na www.xplaynr.com.
   

 4. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje Užívateľa aj po skončení pôvodného účelu spracovania v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie v zmysle platných právnych predpisov.
   

 5. Registráciou Užívateľ zároveň potvrdzuje, že bol v zmysle platných právnych predpisov informovaný o tom, že poskytnuté osobné údaje budú použité a spracované za účelom stanoveným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
   

 6. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na prevádzkovanie Služby, zabezpečenie jej chodu a za účelom plnenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich z používania Služby a z platných právnych predpisov.
   

 7. Užívateľ má právo požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov a zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov poskytnutých na základe tohto súhlasu.
   

 8. Súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je možné ho kedykoľvek písomne zrušiť, a to formou emailu odoslaného na adresu support@xplaynr.com.

 

9. Záverečné ustanovenia

 1. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo Užívateľa.

 1. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vyplývajúci z používania Služieb sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 1. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.

 1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať zmenu všeobecných obchodných podmienok. Zmena všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia úplného znenia všeobecných obchodných podmienok po vykonaných zmenách na internetovej stránke www.xplaynr.com.

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 28. augusta 2017.